ហេតុអ្វីបានជាមានភ្លៀង?

 ហេតុអ្វីបានជាមានភ្លៀង?

©និពន្ធដោយ ហេង ដារី និងអានដោយ ភូ ចរិយា
©គូររូប និងវីដេអូដោយ ហេង សុធារៈ
©រាល់ការចម្លងដោយគ្មានការរអនុញ្ញាតិពីនគរអាន នឹងត្រូវមានទោសតាមច្បាប់Post a Comment

0 Comments