ពាក្យចតុស្តម្ភ

មិត្តអ្នកអានប្រាកដជាបានឃើញពាក្យចតុស្តម្ភនេះ នៅពេលដែលយើងឈានជើងចូលទៅក្នងសាលារៀនចំណេះទូទៅមិនខាន។ ដូច្នេះ សង្ឃឹមថា គ្រប់គ្នានឹងមិនភ្លេចពាក្យចតុស្តម្ភនេះ នៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំ​ថ្ងៃ របស់ពួកយើងឡើយ។

ចតុស្តម្ភ (Pillars):

- រៀនដើម្បីចេះដឹង (Learn to know)

- រៀនដើម្បីចេះធ្វើ (Learn to do)

- រៀនដើម្បីមានសីលធម៌ (Learn to be)

- រៀនដើម្បីចេះរួមរស់ជាមួយគ្នា (Learn to live together)

ចតុស្តម្ភ
ចតុស្តម្ភ

Post a Comment

0 Comments