17- ចូចូចង់ទៅសមុទ្រ (Jo Jo wants to visit the sea)

 ►17- ចូចូចង់ទៅសមុទ្រ (Jo Jo wants to visit the sea)

សាររឿង៖ ការមានមិត្តភក្តិល្អម្នាក់អាចនាំយើងទៅកាន់កន្លែងល្អៗបាន
ចូចូចង់ទៅសមុទ្រ
ចូចូចង់ទៅសមុទ្រ

តម្លៃ៖ $2.00 
អ្នកនិពន្ធ៖ ហេង ដារី 
អ្នកគំនូរ៖ សៀត សុភាព
ទំហំ៖ 18.5 cm x 20.5 cm 
ទំព៏រ៖ 20
អាយុ៖ ចាប់ពី 3 ឆ្នាំ
ភាសា៖ ខ្មែរ-អង់គ្លេស
ក្រុមសៀវភៅ៖ ម្តងទៀត
គ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយ៖ នគរអាន 
ឆ្នាំបោះពុម្ពផ្សាយ៖ 2022, ប្រទេសកម្ពុជា
ISBN: 978-9924-502-20-8 
Category: សៀវភៅលក់


Order now:
Phone: 012 839 676 / 086 553 061
Mail: editions@nokor-an.com
Facebook Page: Nokor An Editions 
Nokor An Editions: Telegram Channel

Post a Comment

0 Comments